Drukuj

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz sp. z o.o. ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksową termomodernizację budynków niżej wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości:

  1. Budynek przy ulicy 3 Maja 48             -3 klatki     -kubatura 7000 m3
  2. Budynek przy ulicy 3 Maja 48A           -3 klatki     -kubatura 6400 m3
  3. Budynek przy ulicy Lubiejewskiej 2B    -3 klatki     -kubatura 7979 m3
  4. Budynek przy ulicy Sikorskiego 39       -2 klatki     -kubatura 3747 m3

 Dokumentację należy opracować w oparciu o audyty energetyczne oraz inwentaryzację obiektów z natury.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (29) 644-32-91. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z „zaznaczeniem oferta na opracowanie dokumentacji nie otwierać przed dniem przetargu” w terminie do dnia 24.09.2012 do godz.10.00 w sekretariacie TBS. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2012r. o godz. 11.00 .
Zgodnie z Kodeksem cywilnym Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz sp. z o .o zastrzega sobie bez podania przyczyny, prawo do:
zmiany warunków przetargu, swobodnego wyboru oferenta, odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów udziału w przetargu.