Tbs_Page_logo2.jpg
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na uporządkowanie terenów nieruchomości po rozbiórce budynków przy ul. Jagiellońskiej róg ul. Prusa oraz przy ul. 3-go Maja 80A .

W ofercie należy podać cenę brutto oraz termin wykonania. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „oferta na uporządkowanie terenu” w terminie do dnia 29.11.2012 do godz. 1000 w sekretariacie TBS. Pożądany termin wykonania do 10.12.2012 r.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 29 644 32 90.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do:

  • zmiany warunków zaproszenia,
  • swobodnego wyboru oferenta,
  • odwołania lub zamknięcia wyboru ofert bez wybrania którejkolwiek.


TBS w Ostrowi Maz. sp. z o.o. nie zwraca oferentom kosztów związanych ze złożeniem ofert.