Drukuj

Administrator -Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz sp. z o. o w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych  ogłasza przetarg na wykonanie kompleksowej termomodernizacji  Wspólnoty Mieszkaniowej  Nieruchomości w Ostrowi Mazowieckiej:

 - Plac Waryńskiego 20A

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie  do dnia 05.06.2014 do godz. 800 w sekretariacie TBS. Otwarcie nastąpi w tym samym  dniu  o godz. 830 w obecności przedstawicieli zarządów WMN. Ze względu na możliwość negocjacji wskazana jest obecność oferentów.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odebrania w dziale technicznym pokój nr 1 lub na www.tbsostrow.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (29) 644 -32-91

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. sp. z o. o. zastrzega sobie bez podania przyczyny, prawo do: zmiany warunków przetargu, swobodnego wyboru oferenta, odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów udziału w przetargu.

 

Dokumenty do pobrania: