Drukuj

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zaprasza do składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok w trybie i na zasadach określonych Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. 2009 Nr 152 poz. 1223 wraz z późniejszymi zmianami/ oraz  zgodnie z normami wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

W zakres usług wchodzą wszystkie czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Przewidywany termin realizacji usługi: 25.II.2015 r.– 25.III.2015 r.

Podmioty składające zgłoszenie muszą spełniać warunki wynikające z Ustawy o biegłych rewidentach.

Dane dotyczące TBS:

Zgłoszenia z podaniem ceny za usługę należy złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście   w siedzibie TBS pokój nr 2.

Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie w sprawie wyboru rewidenta”.

Kryterium oceny stanowi cena za wykonanie usługi.

Osoba do kontaktu: Truchel Barbara tel. 29 645 53 54

Jednocześnie zastrzega się, że niniejsza informacja ma charakter badania rynku, zatem zgłoszenie    nie jest wiążące dla podmiotu składającego zgłoszenie, jak również informującego.

Termin przyjmowania ofert upływa z dniem 1 grudnia 2014 roku.