Tbs_Page_logo2.jpg
 

Administrator - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w niżej wymienionych  budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości:

1. WMN przy ulicy Sikorskiego 39

2. WMN przy ulicy Partyzantów 17

3. WMN przy ulicy Lubiejewskiej 2 D

4. WMN przy ulicy Lubiejewskiej 2

5. WMN przy ulicy 3 Maja 52 A

6. WMN przy ulicy 3 Maja 48 A

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI  ZA 2016 ROK

 

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zaprasza do składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok w trybie i na zasadach określonych Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm./ oraz  zgodnie z normami wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Podmioty składające zgłoszenie muszą spełniać warunki wynikające z Ustawy o biegłych rewidentach.

W zakres usługi wchodzą wszystkie czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Przewidywany termin realizacji usługi: 20.02.2017 r.– 20.03.2017 r.