Tbs_Page_logo2.jpg
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. sp. z o. o. ogłasza przetarg na   wykonanie kompleksowej termomodernizacji  budynków niżej wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości :

 1. Budynek przy ulicy Warchalskiego 2B
 2. Budynek przy ulicy Lubiejewskiej 2A
 3. Budynek przy ulicy Partyzantów 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odebrania w dziale technicznym pokój nr 1. Dodatkowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu /29/ 644-32-91. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  w terminie do dnia 16.04.2012 r.  do godz. 8.30 w sekretariacie TBS.

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 16.04.2012 r.  o godz. 9.00 w obecności przedstawicieli zarządów WMN. Ze względu na możliwość negocjacji wskazana jest obecność oferentów.

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. sp. z o.o. zastrzega sobie bez podania przyczyny, prawo do: zmiany warunków przetargu, swobodnego wyboru oferenta, odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów udziału w przetargu.

 

DODATKOWA INFORMACJA

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się dodatkowy punkt 8.4 o brzmieniu:

"8.4. Ustala się wadium w wysokości 2.500 zł na każdy budynek płatne przelewem na konta w Banku PKO SA :

 1. Warchalskiego 2b - 97124056281111000050753464
 2. Lubiejewska 2A   - 65124056281111000050726686
 3. Partyzantów 9    - 47124056281111000050728853

Xero dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty."


Do wiadomości Zarządy WMN:

 • Malinowski Waldemar – zam. ul. Warchalskiego 2B/11
 • Dębkowski Władysław – zam. ul. Warchalskiego 2B/16
 • Krupiński Tadeusz – zam. ul. Lubiejewska 2A
 • Sikora Jadwiga – zam. Partyzantów 9/12
 • Krajczewki Stefan  - zam. Partyzantów 9/5

 

Dokumenty do pobrania:

 

Komplet rysunków :

 

Rysunki archiwowane są programem ZIP.