Tbs_Page_logo2.jpg
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dwóch  budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

  1. Budynek usytuowany przy ulicy Warchalskiego 2 w Ostrowi Maz.
    – obiekt czteropiętrowy dwuklatkowy o kubaturze 4.466 m3
  2. Budynek usytuowany przy ulicy Warchalskiego 2A w Ostrowi Maz.
    – obiekt czteropiętrowy dwuklatkowy o kubaturze 4.466 m3.


W ofercie należy podać cenę brutto na każdą pozycję oddzielnie oraz termin wykonania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „oferta na 0projekt termomodernizacji - nie otwierać przed dniem przetargu”, w sekretariacie TBS do dnia 21.06.2012 r. do godz. 15.00.

 

 

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2012  r. o godz. 9.00.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do:

 

  • zmiany warunków przetargu,
  • swobodnego wyboru oferenta,
  • odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

TBS w Ostrowi Maz. sp. z o.o. nie zwraca oferentom kosztów udziału w przetargu.