Tbs_Page_logo2.jpg
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji budowlanej niżej wymienionych budynków usytuowanych w Ostrowi Mazowieckiej:

  1. Budynek przy ulicy Staszica 11
  2. Budynek przy ulicy Sikorskiego 151
  3. Budynek przy ulicy Batorego 14

Dokumentację należy opracować w oparciu o inwentaryzację obiektów z natury. Inwentaryzację  należy opracować w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Pożądany termin wykonania 15.12.2015 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (29) 644-32-91.

Oferty z podaniem ceny netto i brutto z  rozbiciem na poszczególne budynki należy składać w sekretariacie TBS w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na inwentaryzację - nie otwierać przed dniem przetargu” - w terminie do dnia 03.11.2015 do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2015 r. o godz. 9:00.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Maz. sp. z o.o. zastrzega sobie bez podania przyczyny prawo do: zmiany warunków przetargu, swobodnego wyboru oferenta, odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów udziału w przetargu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w załączniku.

dokumenty do pobrania :

- SIWZ