Tbs_Page_logo2.jpg
 

   

    Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wraz z opinią  o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wyniki finansowe Spółki,  w trybie i na zasadach określonych Ustawą z dnia 29 września 1994 roku  o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz zgodnie z normami wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 Przewidywany termin realizacji usługi: 20.02.2020 r. – 20.03.2020 r.

 Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać następujące informacje:

 1)      o: oferencie, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 2)      oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

 3)      cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią o badanym sprawozdaniu finansowym.

 Oferty należy złożyć na adres Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” w terminie do dnia  22.11.2019 r. do godz. 15.00. w biurze Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. pod adresem: Kościuszki 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Oferty złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku wysyłki oferty przez operatora pocztowego, decyduje data wpływu  oferty do siedziby zamawiającego.

Organ dokonujący wyboru biegłego rewidenta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych

Kryterium oceny stanowi cena za wykonanie usługi.

Osoby upoważnione do kontaktu – Agnieszka Kryspin-Gałązka tel. 29 645 53 54.

Jednocześnie zastrzega się, że niniejsza informacja ma charakter badania rynku, zatem zgłoszenie nie jest wiążące dla informującego.